Menu Zamknij

Dokumenty wymagane od Kandydatek i Kandydatów w procesie REKRUTACJI stanowią łącznie:

 • Formularz Zgłoszeniowy (plik do pobrania)
 • Regulamin rekrutacji (plik do pobrania)
 • Dokument potwierdzający status uczestnika na rynku pracy:
  • osoby bierne zawodowo → zaświadczenie z ZUS o nieodprowadzaniu obowiązkowych składek,
  • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy → zaświadczenie z ZUS o nieodprowadzaniu obowiązkowych składek (druk US-7),
  • osoby z niepełnosprawnością → aktualne orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),
  • osoby, które uczestniczyły w przeszłości w projektach aktywizacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER zobowiązane są dostarczyć → Zaświadczenie o zakończonym udziale w tym/tych projektach odpowiednio od Beneficjenta realizującego projekt/ty lub z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Spełnienie pozostałych kryteriów rekrutacji będzie podlegało ocenie na podstawie złożonych oświadczeń w Formularzu zgłoszeniowym. Sprawdź, do kogo skierowany jest projekt w zakładce O PROJEKCIE.

O wynikach rekrutacji lub w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów przez Kandydatka / Kandydat będzie poinformowana/y telefonicznie lub e-mailowo.

Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć w oryginale do Biura Projektu osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Biuro projektu „Aktywność zawodowa młodych!”
ul. Mikołaja Kopernika 4 lok. 7 | 40-064 Katowice

Możliwe jest także przesłanie zeskanowanego kompletu podpisanych dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem e-maila na adres: projekt@robelit.pl pod warunkiem dosłania oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną – najpóźniej do 5 dni roboczych.

 

Zwrot kosztów dojazdu/opieki

Wszystkim osobom, które dojeżdżają na zajęcia stacjonarne/staż zawodowy, przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w Regulaminie zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia stacjonarne/staż zawodowy oraz koszty opieki  (plik do pobrania).

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (plik do pobrania).

Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną (plik do pobrania).