Menu Zamknij

Obecnie prowadzimy rekrutację do projektu „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!”, przyjmowanie zgłoszeń odbywa się do momentu zrekrutowania 192 uczestników (w tym 108 kobiet i 84 mężczyzn), jednakże nie dłużej niż do 30 listopada 2022 r.

Dokumenty wymagane od Kandydatek i Kandydatów w procesie REKRUTACJI stanowią łącznie:

 • Formularz Zgłoszeniowy (plik do pobrania)
 • Regulamin rekrutacji (plik do pobrania)
 • Dokument potwierdzający status uczestnika na rynku pracy:
  • osoby bierne zawodowo → zaświadczenie z ZUS o nieodprowadzaniu obowiązkowych składek,
  • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy → zaświadczenie z ZUS o nieodprowadzaniu obowiązkowych składek,
  • osoby pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości min. wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym przystąpienie uczestnika/uczestniczki do Projektu → Zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez Pracodawcę na wzorze stanowiącym załącznik do Formularza Zgłoszeniowego (plik do pobrania),
  • osoby z niepełnosprawnością → aktualne orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),
  • osoby, które uczestniczyły w przeszłości w projektach aktywizacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 i/lub 7.3 RPO WSL zobowiązane są dostarczyć Zaświadczenie o zakończonym udziale w tym/tych projektach odpowiednio od Beneficjenta realizującego projekt/ty lub z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Spełnienie pozostałych kryteriów rekrutacji będzie podlegało ocenie na podstawie złożonych oświadczeń w Formularzu zgłoszeniowym. Sprawdź, do kogo skierowany jest projekt w zakładce O PROJEKCIE.

O wynikach rekrutacji lub w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów przez Kandydatka / Kandydat będzie poinformowana/y telefonicznie lub e-mailowo.

Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć w oryginale do Biura Projektu osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Biuro projektu „Otwórz się na – zacznij od zaraz!”
ul. Marii Kuncewiczowej 2, 42-200 Częstochowa

609 880 955 | projekt@robelit.pl

Godziny pracy Biura projektu:

poniedziałek | 8.00 – 18.00
wtorek-czwartek* | 8.00 – 16.00
piątek* | 8.00 – 18.00

→ w wybrane czwartki: 15.04, 13.05, 3.06, 24.06, 16.09, 30.09, 4.11, 9.12.2021 – we wskazanych terminach Biuro projektu czynne jest w godzinach 8.00 – 18.00
→ z wyłączeniem piątków: 16.04, 14.05, 4.06, 25.06, 17.09, 1.10, 5.11, 10.12.2021 – we wskazanych terminach Biuro projektu czynne jest w godzinach 8.00 – 16.00

Możliwe jest także przesłanie zeskanowanego kompletu podpisanych dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem e-maila na adres: projekt@robelit.pl pod warunkiem dosłania oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną – najpóźniej do 5 dni roboczych.