Menu Zamknij

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

Dokumenty wymagane od Kandydatek i Kandydatów w procesie REKRUTACJI stanowią łącznie:

 • Formularz Zgłoszeniowy (plik do pobrania)
 • Regulamin rekrutacji (plik do pobrania)
 • Dokument potwierdzający status uczestnika na rynku pracy:
  • osoby bierne zawodowo → zaświadczenie z ZUS o nieodprowadzaniu obowiązkowych składek,
  • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy → zaświadczenie z ZUS o nieodprowadzaniu obowiązkowych składek (druk US-7),
  • osoby pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości min. wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym przystąpienie uczestnika/uczestniczki do Projektu → Zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez Pracodawcę na wzorze stanowiącym załącznik do Formularza Zgłoszeniowego (plik do pobrania),
  • osoby z niepełnosprawnością → aktualne orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),
  • osoby, które uczestniczyły w przeszłości w projektach aktywizacyjnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 i/lub 7.3 RPO WSL zobowiązane są dostarczyć Zaświadczenie o zakończonym udziale w tym/tych projektach odpowiednio od Beneficjenta realizującego projekt/ty lub z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Spełnienie pozostałych kryteriów rekrutacji będzie podlegało ocenie na podstawie złożonych oświadczeń w Formularzu zgłoszeniowym. Sprawdź, do kogo skierowany jest projekt w zakładce O PROJEKCIE.

O wynikach rekrutacji lub w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów przez Kandydatka / Kandydat będzie poinformowana/y telefonicznie lub e-mailowo.

Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć w oryginale do Biura Projektu osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Biuro projektu „Otwórz się na – zacznij od zaraz!”
ul. Mikołaja Kopernika 4 lok. 7 | 40-064 Katowice

Możliwe jest także przesłanie zeskanowanego kompletu podpisanych dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem e-maila na adres: projekt@robelit.pl pod warunkiem dosłania oryginałów dokumentów pocztą tradycyjną – najpóźniej do 5 dni roboczych.

 

Zwrot kosztów dojazdu

Wszystkim osobom, które dojeżdżają na szkolenia lub staż, przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w Regulaminie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia/staż zawodowy (plik do pobrania).

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (plik do pobrania).

 

Staż zawodowy

W ramach projektu jest możliwa organizacja stażu zawodowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż jest nieobligatoryjną formą wsparcia – w sumie przewidziano realizację 21 staży. O kwalifikacji na staż decyduje wynik rozmowy Uczestniczki/Uczestnika projektu z Doradcą zawodowym. Stypendium stażowe wynosi 1536 zł na rękę.

Dokumenty dotyczące stażu:

 • Wniosek o realizację stażu – wypełnia stażodawca (plik do pobrania)
 • Formularz danych do umowy stażowej (plik do pobrania)
 • Regulamin organizacji stażu (plik do pobrania)
 • Umowa stażowa – trójstronna (plik do pobrania)
 • Lista obecności (plik do pobrania)
 • Wniosek o urlop (plik do pobrania)

 

 

 

ARCHIWUM DOKUMENTÓW
Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacyjny → dokumenty obowiązujące w okresie 01.03.2021-01.06.2021.